981 576 501

inicio | Aviso legal

Aviso legal

1. INFORMACIÓN XERAL

  • Titular fiscal: María Montserrat Liñares Bello
  • CIF/NIF: 33268726P
  • Enderezo: Rúa San Lázaro, 108 Baixo B
  • Concello: Santiago de Compostela
  • Correo electrónico: info@bulideira.es
  • Teléfono: 981 576 501
  • Actividade: Artesanía

2. OBXECTO Y ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DE USO

María Montserrat Liñares Bello, en diante o Prestador, como responsable deste sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigas dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos os usuarios do sitio web respecto a cales son as condicións de uso do sitio web.

A través do sitio web, O PRESTADOR facilita aos usuarios o acceso a diversos contidos, servizos, información e datos (os "contidos"), postos a disposición dos usuarios polo PRESTADOR ou por terceiros provedores de servizos e contenidos.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fose de aplicación, polo que se este non está de acordo con calquera das condicións aquí dispostas, deberá absterse respecto ao uso do presente sitio web.

El Prestador resérvase o dereito a modificar calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios as devanditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do prestador.

La utilización de determinados servizos implicará así mesmo a aceptación, sen reserva ningunha, das Condicións particulares que O PRESTADOR puidese establecer en calquera momento con carácter específico, substitutivo ou complementario ao das presentes Condicións Xerais de Uso.

3. RESPONSABILIDADE

O Prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mismo.

O sitio web do Prestador pode utilizar cookies(pequeños arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao rematar a sesión do usuario. En ningún caso se utilizarán as cookies para recoller información de carácter personal.

Desde o sitio web do Prestador é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o Prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este asume ningún tipo de responsabilidade respecto aos devanditos contidos. En todo caso, o Prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O Prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Non obstante e en cumprimento do disposto no art.º 11 e 16 da LSSI-CE, o Prestador ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. En caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, prégase notifíqueo de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Si se detecta que existiu un erro na introdución do prezo dun artigo, con posterioridade á recepción dun pedido, o prestador pondrase en contacto con vostede o antes posible para informarlle da incidencia e ofrecerlle a opción de cancelación ou mantemento das condicións correctas. A remisión de confirmación automática non valida condicións de prezo erróneas. No caso de cancelación lle será reintegrada calqueira cantidade que fose abonada. Sen a súa expresa conformidade ás condición de prezo correctas, non se procederá a dar curso ó envío.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Non obstante, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas, ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Si se detectase que existiu un erro na introdución do prezo dun artigo, con posterioridade aa recepción dun pedido, o prestador pondrase en contacto con vostede o antes posible para informarlle da incidencia e ofrecerlle a opción de cancelación ou mantemento nas condicións correctas. A remisión de confirmación automática non valida condicións de prezo erróneas. No caso de cancelación será reintegrada calqueira cantidade que fose abonada. Sen a súa expresa conformidade as condición de prezo correctas, non se procederá a dar curso ao envío.

4. PROPIEDADE INTELECTUAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do Prestador ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web se encontran debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondientes.

Independientemente da finalidade para a que fosen destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte do Prestador. Calquera uso non autorizado previamente por parte do Prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto a estes. En todo caso, o Prestador conta coa autorización expresa e previa por parte dos mesmos.

O Prestador recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade ningunha do Prestador sobre estes, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mismo.

Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do seguinte correo electrónico info@bulideira.es.

5. CONDICIÓNS DE ACCESO

En xeral, o acceso á información dos distintos produtos e servizos existentes no sitio web, así como á súa navegación será libre e gratuíta non esixíndose polo tanto aos Usuarios o pertinente rexistro coa consecuente entrega dos seus datos persoais, nin a utilización de claves ou contrasinais. Non obstante o anterior, determinadas seccións do sitio web requirirán con carácter previn ou a inclusión de datos en formularios ou o pertinente registro.

Cuando para o acceso a determinados contidos ou para a utilización dalgún servizo sexa necesario facilitar datos de carácter persoal, os Usuarios garantirán a súa veracidade, exactitude, autenticidade e vixencia. O PRESTADOR dará a os devanditos datos o tratamento automatizado que corresponda en función da súa natureza ou finalidade, nas Condicións e termos indicados na sección de Política de privacidade de datos.

Para facer uso dos Servizos os menores de idade, deberán obter previamente permiso e/ou autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, que serán considerados responsables de todos os actos realizados, polos menores ao seu cargo. A plena responsabilidade na determinación dos concretos contidos e Servizos aos que acceden os menores de idade corresponde aos maiores cuxo cargo se encontran. Como Internet fai posible o acceso a contidos que poden non ser apropiados para menores, infórmase os Usuarios de que existen mecanismos, en particular programas informáticos de filtro e bloqueo, que permiten limitar os contidos dispoñibles e, aínda que non resultan infalibles, son de especial utilidade para controlar e restrinxir os materiais aos que poden acceder os menores.

6. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE MENORES

Quen facilita os datos a través dos formularios desta Web e acepta o seu tratamento declara formalmente ser maior de 14 anos.

Queda prohibido o acceso e uso do portal aos menores de 14 anos de edad.

María Montserrat Liñares Bello, recorda ás persoas maiores de idade que teñan o seu cargo menores, que será da súa exclusiva responsabilidade se algún menor incorpora os seus datos para solicitar algún servizo. Tamén lles informa que existen programas informáticos para acoutar a navegación mediante o filtro ou bloqueo a determinados contidos.

7. CONDICIÓNS DE UTILIZACIÓN

O Usuario comprométese a facer un uso axeitado e lícito do sitio web así como dos contidos, produtos e servizos, de conformidade coa lexislación aplicable en cada momento, as presentes Condicións Xerais de Uso do sitio web, a moral e bos costumes xeralmente aceptados e a orde público.

O Usuario deberá absterse de:

1. Facer un uso non autorizado ou fraudulento do sitio web e/ou dos contidos con fins ou efectos ilícitos, prohibidos nas presentes Condicións, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos servizos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático.
2.Acceder ou intentar acceder a recursos ou áreas restrinxidas do sitio web, sen cumprir as condicións esixidas para o devandito acceso.
3. Provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do sitio web, dos seus provedores ou de terceiros.
4. Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar danos nos sistemas físicos ou lóxicos do PRESTADOR, dos seus provedores ou de terceiros.
5. Intentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos do PRESTADOR, terceiros provedores e outros Usuarios.
6. Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou el resulte legalmente permitido.
7. Suprimir, ocultar ou manipular as notas sobre dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demais datos identificativos dos dereitos do PRESTADOR ou de terceiros incorporados aos contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismos de información que poida inserirse nos contidos.
8. Obter e intentar obter os contidos empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que, segundo os casos, se puxesen á súa disposición para este efecto ou se indicasen expresamente nas páxinas web onde se encontren os contidos ou, en xeral, dos que se empreguen habitualmente en Internet por non entrañar un risco de dano ou inutilización do sitio web e/ou dos contidos.
9. En particular, e a título meramente indicativo e non exhaustivo, o Usuario comprométese a non transmitir, difundir ou poñer a disposición de terceiros informacións, datos, contidos, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, gravacións, software e, en xeral, calquera clase de material que:

(a) De calquera forma sexa contrario, menosprece ou atente contra os dereitos fundamentais e as liberdades públicas recoñecidas constitucionalmente, nos Tratados internacionais e no resto da lexislación.
(b) Induzca, incite ou promova actuacións delituosas, denigratorias, difamatorias, infamantes, violentas ou, en xeral, contrarias á lei, á moral e bos costumes xeralmente aceptados ou á orde público.
(c) Induzca, incite ou promova actuacións, actitudes ou pensamentos discriminatorios por razón de sexo, raza, relixión, crenzas, idade ou condición.
(d) Incorpore, poña a disposición ou permita acceder a produtos, elementos, mensaxes e/ou servizos delituosos, violentos, ofensivos, nocivos, degradantes ou, en xeral, contrarios á lei, á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados ou á orde público.
(e) Induzca ou poida inducir a un estado inaceptable de ansiedade ou temor.
(f) Induzca ou incite a involucrarse en prácticas perigosas, de risco ou nocivas para a saúde e o equilibrio psíquico.

8. SERVIZOS Y VENDA INTERNACIONAL

- Tradución - Renuncia de responsabilidade polo cambio de idioma

O cambio de idioma do site realízase utilizando un servizo automatizado de tradución de textos. As palabras e os textos resultantes poden non reflectir con exactitude a tradución real da información. O servizo automatizado de tradución de textos pode interpretar a información nun contexto diferente ao orixinal polo que é probable que nalgúns casos se produzan erros de tradución ou falta de coherencia nos textos.

La funcionalidade de cambio de idioma do site debe interpretarse como un xeito de facilitar a información noutros idiomas pero non garantimos a veracidade da tradución. Deste xeito, non nos facemos responsables da confusión ou falta de coherencia derivada da tradución automática nin de ningún agravio producido por tal efecto.


- Cambio de moeda - Renuncia de responsabilidade pola conversión de moneda

Os cambios de divisa do site prodúcense mediante un servizo automatizado de conversión de moeda polo que son meramente orientativos e non teñen por que reflectir con exactitude os valores reais de conversión, polo que non nos facemos responsables da confusión ou falta de coherencia derivada da conversión de moeda. Aínda así, intentamos mostrar unha conversión con valores actualizados para que os prezos en divisas distintas ao euro (€) se axusten o máis posible á realidade. Estes valores ofrécense unicamente con fins informativos e están suxeitos a cambios sen previo aviso. É posible que os tipos de cambio varíen nas transaccións reais debido a cambios de moeda internos nas entidades financeiras e demais organismos. Recomendamos que consulten os tipos de cambio actuais antes de realizar calquera transacción que puidese verse afectada polas súas variacións.


- Aranceis - Renuncia de responsabilidade aduaneira en vendas internacionais fóra da Unión Europea.

O comprador é o importador polo tanto se vai recibir o seu pedido nun país que non pertence á Unión Europea, é probable que deba pagar impostos, taxas alfandegueira ou aranceis como consecuencia dos produtos importados, dos que será responsable. Estes gravames adoitan depender do importe ou do tipo de artigos que compoñan o pedido.

O cargo extra ou sobreprecio correspondente cobrarase no país de destino e estará suxeito ás normas de cada país, non sendo competencia nin responsabilidade desta tenda calquera imposto aplicado aos produtos solicitados no seu pedido neste sitio Web unha vez enviado.

Desgraciadamente, non podemos estar ao tanto das regulacións, políticas aduaneiras, prácticas ou leis dos países de destino e polo tanto, non podemos proporcionarlle ningún tipo de información respecto aos impostos aduaneiros aplicables no seu país. Recomendámoslle que antes de comprar se poña ao tanto da devandita información.

9. MODIFICACIÓN E TERMINACIÓN DE SERVICIOS

Si ben en principio, a duración deste sitio é indeterminada, O PRESTADOR resérvase o dereito a modificar, suspender ou dar por rematada a prestación dos seus servizos, en todo ou en parte, en calquera momento, e sen necesidade de preaviso aos Usuarios do mesmo.

Asimesmo, O PRESTADOR poderá modificar en calquera momento as Condicións de uso deste sitio web.

10. LEI Y XURISDICIÓN APLICABLE

As presentes Condicións Xerais de Uso réxense polas Leis españolas.

Calquer controversia en relación co sitio web do PRESTADOR tramitarase ante a xurisdición española, someténdose as partes aos Xulgados e Tribunais da cidade de Santiago de Compostela, e os seus superiores xerárquicos, con expresa renuncia a outros foros se o tiveren e fosen diferentes dos reseñados.

11. POLÍTICA E PRIVACIDADE DE DATOS

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e a súa normativa de desenvolvemento, María Montserrat Liñares Bello como responsable do sitio web e prestador do servizo, en cumprimento do disposto no art.º 5 e 6 da LOPD, informa a todos os usuarios do sitio web que faciliten ou vaian facilitar os seus datos persoais, que estes serán incorporados aos ficheiros denominados Contactos Web e Clientes Web que se encontran debidamente inscritos na Axencia Española de Protección de Datos.

Os usuarios, mediante a aceptación da Política de Privacidade, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca que os seus datos persoais sexan tratados por parte do prestador para realizar as seguintes finalidades:

1./ Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por correo electrónico, fax, SMS, MMS, comunidades sociais ou calquer outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicación comerciais. As devanditas comunicacións comerciais serán relacionadas sobre produtos ou servizos ofrecidos polo prestador, así como por parte dos colaboradores ou partners cos que este tivese alcanzado algún acordo de promoción comercial entre os seus clientes. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais. En todo caso as comunicacións comerciais serán realizadas por parte do prestador e serán de produtos e servizos relacionados co sector do prestador.
2./ Realizar estudos estadísticos.
3./ Tramitar encargos, solicitudes ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen a disposición do usuario no presente sitio web.
4./ Remitir o boletín de noticias (newsletter).

El prestador informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiras compañías, e que sempre que fose a realizarse algún tipo de cesión de datos persoais, de forma previa, se solicitaría o consentimento expreso, informado, e inequívoco por parte dos titulares.

Todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao usuario. En caso de que non sexan facilitados todos os datos, o prestador non garante que a información servizos facilitados sexan completamente axustados aos seus necesidades.

O prestador garante en todo caso ao usuario o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, información e oposición, nos termos dispostos na lexislación vixente. Por iso, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) poderá exercer os seus dereitos remitindo unha solicitude expresa, xunto a unha copia do seu DNI, a través do Correo Postal:

Titular fiscal: María Montserrat Liñares Bello
Dirección: Rúa San Lázaro, 108 Baixo B
Concello: Santiago de Compostela

Do mesmo modo, o usuario poderá darse de baixa de calquera dos servizos de subscrición facilitados facendo clic no apartado darse de baixa de todos os correos electrónicos remitidos por parte do prestador, ou respondendo ao correo recibido segundo as instruccións.

12. PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

O Prestador encóntrase profundamente comprometido co cumprimento da normativa española de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigas dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas no art.º 9 da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e no Regulamento de Desenvolvemento da LOPD.

O prestador adoptou todas as medidas técnicas e de organización necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiros non autorizados.

13. USO DE COOKIES E DO FICHEIRO DE ACTIVIDAD

As cookies son pequenos arquivos de texto xerados polas páxinas web que visitamos, as cales conteñen datos de sesión que poden ser de utilidade máis adiante na mesma páxina web. Estes datos, que se gardan nas cookies, permiten manter a información de navegación entre as diferentes páxinas do sitio Web, ao tempo que analizan a forma de interactuar con este, de forma que pode identificarse unha preferencia de usuario.

As cookies son esenciais para o funcionamento de internet, achegando innumerables vantaxes na prestación de servizos interactivos, facilitando a navegación e usabilidade da web; ao mesmo tempo son seguras, xa que só poden almacenar a información que se puxo no seu lugar polo navegador, o que é información que o usuario introduciu en o navegador ou a que se inclúe na solicitude de páxina. Non poden executar código e non se poden utilizar para acceder ao teu ordenador.

Alguns servizos poden utilizar conectores a redes sociais (plugins sociais) tales como Facebook, Twitter, Google +, etc. Neste caso, o usuario consultará a política de cookie destas redes sociais, toda vez que ao utiliza o rexistro social e estás a autorizar a rede social a almacenar unha cookie persistente.

A continuación, proporcionamos máis información para que se entenda mellor os diferentes tipos de cookies que poden ser utilizados:

Diferentes tipos de cookies que poden ser utilizadas por esta páxina:

- En función da caducidad:

Cookies de sesión: son cookies temporais que permanecen no arquivo de cookies do navegador ata que se abandona a páxina web. Adóitase empregar para analizar pautas de tráfico na web. Ao longo, isto permite proporcionar unha mellor experiencia para mellorar o contido e facilitar o seu uso.

Cookies permanentes: son almacenadas no terminal e a páxina web leas cada vez que se realiza unha nova visita.A pesar do seu nome, unha web permanente posúe unha data de expiración determinada. A cookie deixará de funcionar despois desa data que pode ir duns minutos a varios anos. Utilízanse, xeralmente, para facilitar os diferentes servizos que ofrecen as páxinas web.

- En función de quen as xestione:

Cookies propias: son as enviadas e xestionadas por un equipo ou dominio do propio editor da web que se está visitando.

Cookies de terceiros: son enviadas as e xestionadas por un terceiro que non é o propio editor da web, cando proceden doutro servidor. Como por exemplo, as usadas por redes sociais, ou por contido externo como Google Maps.

- En función da finalidade para a que se traten os datos obtidos a través das Cookies, podemos distinguir entre:

Cookies técnicas: son aquelas que permiten ao usuario a navegación a través dunha páxina web e a utilización das diferentes opcións ou servizos que nela existan como, por exemplo, controlar o tráfico, identificar a sesión do usuario, acceder a partes de acceso restrinxido, recordar os elementos que integran un pedido, realizar a solicitude de inscrición ou participación nun evento, utilizar elementos de seguridade durante a navegación, almacenar contidos para a difusión de videos ou son ou compartir contidos a través de redes sociais.

Cookies analíticas: (__utma, __utmb, __utmc, __utmz) son aquelas que permiten ao responsable destas, o seguimento e análises estatísticas do comportamento dos usuarios nos sitios web aos que están vinculadas. Utilizanse para a medición na actividade dos sitios web e para a elaboración de perfís de navegación dos usuarios dos devanditos sitios, co fin de introducir melloras en función da análise de datos de uso que fan os usuarios do servizo. Son tratadas por nós e/ou por terceiros. Estas cookies solicitan información anónima/disociada do usuario, como o número de usuarios e o tempo empregado, cantas veces visita o sitio, a orixe do usuario, keywords... Grazas a iso podemos mellorar a oferta de produtos e servizos que ofrecemos.

Para máis información sobre a ferramenta do provedor externo Google Analytics consulte: http://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Cookies de publicidade: (ide, __gads, _drt_, FLC, NID e exchange_uid) son aquelas que, ben tratadas por nós ou por terceiros, permítennos xestionar da forma máis eficaz posible a oferta dos espazos publicitarios que hai na páxina web, adecuando o contido do anuncio ao contido do servizo solicitado ou ao uso que realice da nosa páxina web.

Cookies publicitarias de terceiros: ademais da publicidade xestionada pola web, a web ofrece aos seus anunciantes a opción de servir anuncios a través de terceiros ("Ad-Servers"). Neste caso estes terceiros poden almacenar cookies enviadas dende as nosas webs procedentes dos navegadores dos usuarios, así como acceder aos datos que en elas se gardan.

Las empresas que xeran estas cookies teñen as súas propias políticas de privacidade. Para máis información, acuda a < a href="http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-doubleclick">http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-doubleclick e a < a href="http://www.google.es/policies/privacy/ads/">http://www.google.es/policies/privacy/ads/

Garantías complementarias - Xestión de cookies:

Todos os navegadores de Internet permiten limitar o comportamento dunha cookie ou desactivar as cookies dentro da configuración ou as opcións do navegador. Os pasos para facelo son diferentes para cada navegador, podéndose encontrar instrucións no menú de axuda do teu navegador.

Muchos navegadores permiten activar un modo privado mediante o cal as cookies se borran sempre despois da visita. Dependendo de cada navegador, este modo privado pode ter diferentes nomes. A continuación pódese encontrar unha lista dos navegadores máis comúns cun enlace á configuración de cookies e os diferentes nomes de este"modo privado":

Chrome, consulte Administración de cookies en Chrome

Internet Explorer, consulte Administración de cookies en Internet Explorer

Firefox, consulte Administración de cookies en Firefox

Safari, consulte Administración de cookies en Safari

14. DIRECCIÓNS IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de xeito automático a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un ordenador cando esta se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servizos web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

14. DIRECCIÓNS IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de xeito automático a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un ordenador cando esta se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servizos web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

15. SEGURIDAD

O sitio web utiliza técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, tales como firewalls, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo iso co obxecto de evitar o acceso non autorizado aos datos. Para lograr estes fins, o usuario/cliente acepta que o prestador obteña datos para efectos da correspondente autenticación dos controis de acceso.

Bulideira, a súa tenda de traxes tradicionais.

pechar

identifícate/rexístrate

Xa son usuario rexistrado

Introduce a dirección de email e o contrasinal que utilizaches para acceder á túa conta de usuario.

Dirección email
Contrasinal
O usuario ou o contrasinal son incorrectos
¿Esqueciches o teu contrasinal?

¿Aínda non estás rexistrado?

Se aínda non tes unha conta de usuario rexístrache e benefíciate das vantaxes de ser usuario rexistrado.

Compra Express, sin rexistro

Realiza a túa compra de xeito rápido e sinxelo.
Sen datos de rexistro.